Hebilla Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Hebilla Oy, Nunnakatu 2, 21100 Naantali
Y-tunnus 1451477-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
yrittäjä Mari Äikää
p. 040 7505 999
mari@unikeko.net

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Hebilla Oy:n asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste: henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.
  • Asiakastiedot: tiedot ostetuista palveluista, asiakasnumero ja Y-tunnus

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hebilla.fi:

  • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Hebilla Oy:n ulkopuolelle

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuussuhde on aktiivinen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Hebilla Oy;n työntekijät, Tilitoimisto Administerilla on pääsy tietojärjestelmiin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.